معرفی

مشخصات فردی

بهمن اکبری گوابری

نام - نام خانوادگی : بهمن   اکبری گوابری

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : روان شناسی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : گروه روانشناسی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

مرتبه علمی : دانشیار

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

بهمن اکبری گوابری
بهمن اکبری گوابری

محل خدمت :
    دانشکده علوم انسانی
مرتبه علمی :
    دانشیار
^